کنترل شماره یک: لیست دستگاه های مجاز و غیر مجاز (Inventory of Authorized and Unauthorized Devices)

کنترل شماره یک: لیست دستگاه های مجاز و غیر مجاز (Inventory of Authorized and Unauthorized Devices)

لیست دستگاه های مجاز و غیر مجاز: در راستای بحث امنیت شبکه و در ادامه مطلب کنترل های حساس امنیتی به بررسی اولین کنترل می پردازیم. اضافه کردن یک سخت افزار جدید ممکن است باعث آسیب پذیری و نفوذ به سازمان شود و امنیت شبکه ما را با تهدید جدی مواجه سازد. به عنوان مثال : اضافه کردن یک سخت افزار در پایان روز کاری و موکول کردن پیکربندی و نصب وصله های امنیتی به فردا. چنین سیستمی توسط مهاجمین در هر جایی ممکن است به سرعت مورد بهره برداری و تسخیر قرار بگیرد. در واقع ما نمیتوانیم از چیزی...